Sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Data: 
15/10/2020

Ordre del dia :


1. Lectura i aprovació , si s´escau, de l´acta de la sessió de 4 d´agost de 2020
2. Ratificació dels decrets de Presidència núm. 318/2020, núm. 453/2020 , núm 471/2020 i
núm. 496/2020 dictats en exercici de delegació del Ple
3. Assumptes d´urgència
4. Informes de presidència
5. Precs i preguntes