Sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Data: 
18/12/2020

Ordre del dia :

1.    Lectura i aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió de 20 d´octubre de 2020

2.    Informe sobre els ajuts de menjador per desplaçament o transport i ajuts de transport del període setembre-desembre de 2020 del curs 2020/2021

3.    Audiència prèvia a l´aprovació del projecte de Reglament regulador del servei de menjador escolar

4.    Proposta d´acord de devolució de garanties definitives de contractes de serveis de transport escolar

5.    Dictamen del Decret de Presidència núm.602/2020 de modificació del contracte de servei de transport escolar corresponent al lot núm. 8 curs 2020/2021

6.    Assumptes d´urgència

7.    Informes de presidència

8.    Precs i preguntes