Sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Data: 
30/04/2021

Ordre del dia :
1. Lectura i aprovació , si s´escau, de l´acta de la sessió de 26 de març de 2021
2. Informe sobre els ajuts de menjador per desplaçament o transport i ajuts de transport del període abril-juny de 2021 del curs 2020/2021 i del període setembre 2020-juny de 2021 del curs 2020/2021. Informe sobre els ajuts individuals de desplaçament del curs 2020/2021.
3. Expedient de licitació del contracte de servei de transport escolar. Aprovació plec de clàusules administratives i tècniques . Convocatòria del procediment obert ( núm. Exp. 666/2021)
4. Acord d´interpretació del contracte de menjador escolar, lot 1 (núm. Exp.667/2021)
5. Acord d´interpretació del contracte de menjador escolar , lot 2 (núm. Exp.667/2021)
6. Dictamen Decret de Presidència núm. 167/2021 de modificació del contracte de transport escolar, lot 17, curs 2020.2021
7. Assumptes d´urgència
8. Informes de presidència
9. Precs i preguntes