Sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Data: 
20/04/2023

1. Lectura i aprovació , si s´escau, de les actes de les sessions de 31 de gener de 2023 i de 28 de març de 2023
2. Informe sobre els ajuts de menjador per desplaçament o transport del període abril-juny de 2023 del curs 2022/2023 . Informe sobre els ajuts de transport per a alumnes derivats per la Comissió d´Escolarització del període abril-juny de 2023 i del període febrer-març de 2023 (pendent) del curs 2022/2023. Informe sobre els ajuts de menjador de diferents centres inclosos en els contractes dels serveis de menjador. Informe sobre els ajuts de menjador obligatori de centres d´educació especial del curs 2022/2023 . Informe sobre els ajuts de desplaçament obligatoris del curs 2022/2023.
3. Licitació del servei de transport escolar curs 2023/2024 i següents:  Lots 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,16,21,23,24,27 i 28
4. Segona pròrroga contracte 30/2020. Concessió del Servei de Menjador Escolar.Lot 1 i Lot 2 . Curs 2023/2024 (exp. núm. 1582/2022)
5. Bases per a la concessió d´ajuts individuals de desplaçament no obligatoris adreçats a l´alumnat d´ensenyaments obligatoris i d´educació infantil de centres educatius  sufragats amb fons públics per al curs 2022-2023 (exp.núm. 1662/2023).
6. Assumptes d´urgència
7. Informes de presidència
8. Precs i preguntes