sessió ordinària de la Comissió Informativa d´Ensenyament

Data: 
17/06/2024

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació , si s´escau, de l´acta de la sessió de 16 d´abril de 2024
2. Informe sobre els ajuts de menjador obligatoris , despeses de transport del període abriljuny de 2024 del curs 2023/2024. Ajuts de menjador obligatori del CEE Aremi i CEE Les Basses del curs 2023/2024. Ajuts individuals de desplaçament obligatoris del curs 2023/2024.
3. Acord d´adjudicació contracte de servei de menjador escolar a la comarca del Segrià cursos 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027 i dues possibles pròrrogues 2027/2028 i 2028/2029- Lot 1 i Lot 2 ( exp. núm.106/2024)
4. Assumptes d´urgència
5. Informes de presidència
6. Precs i preguntes