Sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Data: 
30/07/2021

Ordre del dia : 
1. Lectura i aprovació , si s´escau, de l´acta de la sessió de 4 de maig de 2021 
2. Informe sobre un ajut individual de desplaçament ( alumne CEE Esperança). Curs 2020/2021. 
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre les Associacions de mares i pares d´alumnes i el Consell Comarcal del Segrià per a la gestió del servei escolar del menjador. Curs 2021/2022 (exp.núm. 1557/2021)
 4. Aprovació del conveni d´encàrrec de gestió entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià del servei de menjador i del servei de transport de les Escoles Especials de la Diputació de Lleida , cursos 2021-2022 i 2022-2023 ( exp. núm, 1581/2021)
 5. Pròrrogues de contractació del servei de transport escolar, curs 2021/2022, ratificació: decret de presidència núm.409/2021 ( lots 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12 i 23) exp. núm 1584/2021 , decret de presidència núm. 411/2021 ( lots 29 i 30) exp.núm 1423/2021 i decret de presidència núm.412/2021 (lot 27) exp. núm. 1423/2021
 6. Adjudicació contracte del servei de transport escolar a la comarca del Segrià , curs 2021/2022, 2022/2023/ i 2023/2024 mes dues possibles pròrrogues per als cursos 2024/2025 i/o 2025/2026 . LOTS 10,13,14,15,17,18,19,20,22,25 i 26 ( exp. núm. 666/2021)
7. Assumptes d´urgència
8. Informes de presidència
9. Precs i preguntes