Sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Data: 
14/12/2021

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació , si s´escau, de l´acta de la sessió de 3 d´agost de 2021
2. Informe sobre els ajuts de menjador per desplaçament o transport del període setembredesembre de 2021 del curs 2021/2022. Informe sobre els ajuts de transport per a alumnes derivats per la Comissió d´Escolarització del període setembre-desembre de 2021 del curs 2021/2022. Informe sobre els ajtus de menjador de diferents centres inclosos en els contractes dels serveis de menjador.
3. Acord de convalidació de la omissió de la funció interventora relativa al pagament de les AMPES (exp.2338/2021)
4. Assumptes d´urgència
5. Informes de presidència
6. Precs i preguntes