Sessió ordinària de la Comissió Informativa d´Ensenyament

Data: 
03/10/2022

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació , si s´escau, de l´acta de la sessió de 2 d´agost de 2022
2. Desestimació del recurs de reposició interposat per Alessa Catering Services SAU contra l´acord del Ple de data 3 de juny de 2022 ( exp. Núm 895/2022)
3. Assumptes d´urgència
4. Informes de presidència
5. Precs i preguntes