Sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Data: 
25/11/2022

Ordre del dia :

1. Lectura i aprovació , si s´escau, de l´acta de la sessió de 4 d´octubre de 2022
2. Informe sobre els ajuts de menjador per desplaçament o transport del període setembredesembre de 2022 del curs 2022/2023. Informe sobre els ajuts de transport per a alumnes derivats per la Comissió d´Escolarització del període setembre-desembre de 2022 del curs 2022/2023 . Informe sobre els ajuts de menjador de diferents centres inclosos ens els contractes dels serveis de menjador.
3. Acceptació de la delegació de competències previstes als acords de Govern acord GOV/128/2021, de 31 d´agost i l´acord GOV/172/2022, de 30 d´agost, pel qual es modifica l´annex de l´acord GOV/128/2021 en matèria d´educació (exp. Núm 3487/2022)
4. Assumptes d´urgència
5. Informes de presidencia
6. Precs i preguntes