Sessió ordinària del Consell de les Alcaldies

Data: 
17/12/2020

Ordre del dia

1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de les sessió de 24 de setembre de 2020.
2. Informe de les accions a realitzar per a la recuperació i promoció econòmica de la Comarca del Segrià.
3. Informe pressupost comarcal exercici 2021.
4. Informes de Presidència.
5. Precs i preguntes.