Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal

Data: 
01/02/2022

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2021.
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència.
3. Donar compte de decrets de gerència.
ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
4. Oferta pública d’ocupació ordinària 2022 (exp. núm. 145/2022).
5. Convocatòria i bases reguladores concurs oposició (lliure) d’una plaça de tècnic/a de Secretaria d’administració general A1-26 (exp. núm. 1763/2021).
6. Declaració de compatibilitat per activitats privades de personal del Consell (exp. núm. 140/2022).
7. Ratificació decret de presidència núm. 23/2022, d’increment retribucions empleats públics d’acord amb la LPGE 2022 (exp. núm. 78/2022).
8. Adhesió a la segona pròrroga de l’acord marc de l'ACM de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions (expedient 2018.06) (exp. núm. 94/20220).
9. Modificació Bases execució del pressupost de 2022 (instruccions de tancament comptable) (exp. núm. 1826/2021).
10. Donar compte de l'informe de l'execució de les obligacions trimestrals d'execució del pressupost 4art trimestre de 2021 (exp. núm. 1010/2021).
11. Donar compte de l'informe de morositat 4art trimestre de 2021 (exp. núm. 1011/2021).
12. Donar compte de l'informe PMP 4art trimestre de 2021 (exp. núm. 1012/2021).
13. Acord de convalidació de l’omissió de la funció interventora, aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit relació factures 202-2021 (exp. núm. 185/2022).
ÀREA D’ENSENYAMENT
14. Modificació del conveni del col·laboració entre les l’Associació de mares i pares d’alumnes de i el Consell Comarcal del Segrià per a la gestió del servei escolar del menjador. Curs 2021/2022 (exp. núm. 1557/2021)
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIALS I FAMÍLIA
15. Aprovació Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments per a l’execució del programa treball i formació per a persones joves tutelades i extutelades 2021 (exp. núm. 2136/2021).
16. Modificació Reglament Comarcal de prestacions econòmiques de caràcter social (exp. núm. 115/2022).
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
17. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Associació Leader de ponent i el Consell Comarcal del Segrià per l’execució del projecte de la transició energètica de la comarca del Segrià (exp. núm. 106/2022).
ÀREA DE JOVENTUT, CULTURA I ESPORTS
18. Declaració de Bé Cultural d’Interès Local de la Xemeneia hort Pubillet de Montoliu de Lleida (exp. núm. 2391/2021).
19. Moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la Unesco (exp. núm. 253/2022)
20. Assumptes d’urgència.
21. Informes de presidència.
22. Precs i preguntes


Contra aquest decret de convocatòria es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.