Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
05/08/2020

Dia:    7 d’agost de 2020
Hora: 10 hores

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 3 de juliol de 2020.
2.    Donar compte i ratificació de decrets presidència.
3.    Donar compte de decrets gerència.
4.    Modificació núm. 4 del cartipàs comarcal 2019-2023: donar compte dels Decrets de Presidència núm. 329/2020, 330/2020 i 334/2020.
5.    Modificació núm. 1 de la Relació de Llocs de treball 2020.
6.    Informe resum anual del Consell Comarcal del Segrià dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de l’exercici 2019.
7.   Aprovació del conveni de cooperació educativa entre el Consell Comarcal del Segrià i la Universitat de Lleida per a la realització de pràctiques acadèmiques externes. 
8.   Ratificació del Decret de Presidència núm. 355/2020 d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) i el Consell Comarcal del Segrià per a donar suport a la reactivació del comerç dels municipis afectats pel Covid-19.
9.    Acord definitiu d’imposició de sanció per infracció greu: servei menjador escolar, Alessa Catering SAU.
10.  Acord definitiu d’imposició de sanció per infracció lleu: servei menjador escolar, Alessa Catering SAU.
11.  Acord de pròrroga del conveni entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments d’encàrrec de gestió del servei escolar de menjador del centre.
12.  Acord de pròrroga dels contractes de transport escolar: lot 14 i lot 28.
13.  Execució de la resolució núm. 280/2020 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic del recurs especial en matèria de contractació (recurs N-2020-164), interposat per Autocars Morell Sl contra l’acord de ple de 5 de juny de 2020, d’adjudicació del lot núm. 1 del contracte de servei de transport escolar (expedient núm. 01/2018)
14.  Expedient 31/2020 de licitació del contracte de concessió de serveis de menjador escolar: acceptació puntuació de les propostes, requeriment de documentació i delegació de l’acord d’adjudicació
15.  Ratificació del Decret de Presidència 304/2020 d’aprovació de la Cessió d'ús de els instal·lacions del Poliesportiu Municipal de Torres de Segre per al confinament de temporers, persones sense llar i persones amb simptomatologia lleu, Covid19 amb caràcter urgent.
16.  Ratificació del Decret de Presidència 311/2020 d’aprovació de l’Addenda al Contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d'igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries COVID-19.
17.  Ratificació del Decret de Presidència 333/2020 d’aprovació del Conveni de col·laboració amb la Fundació Proactiva Open Arms per al desenvolupament d'un programa de voluntariat en l'àmbit dels temporers, persones sense sostre i persones amb simptomatologia lleu de Covid-19 a Torres de Segre.
18.  Acord d’interpretació del contracte recollida sistema porta a porta: acceptació de la campanya de comunicació i sensibilització adreçada a la ciutadania i a les activitats comercials.
19.  Aprovació inicial de la desafectació dels contenidors de recollida selectiva de residus de l’antic contracte.
20.  Aprovació de la modificació de les bases per a la concessió de premis de recitació poètica del Consell Comarcal del Segrià.
21.  Aprovació de les bases per a la concessió de premis d’il·lustració del Consell Comarcal del Segrià.
22.  Assumptes d’urgència.
23.  Informes de presidència.
24.  Precs i preguntes.