Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
21/10/2020

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 7 d’agost de 2020.
2.    Donar compte i ratificació de decrets presidència.
3.    Donar compte de decrets gerència.
4.    Aprovar la modificació del saldo inicial de drets reconeguts d’exercicis tancats, exercici 2020.
5.    Aprovació inicial de l’expedient 33/2020, de modificació del pressupost núm. 18 per mitjà de transferències de crèdit
6.    Aprovació del conveni de col·laboració de les entitats territorials per l’execució del projecte estratègic Espais Naturals de Ponent en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
7.    Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal
8.    Autorització de compatibilitat per segon lloc de treball de personal del Consell.
9.    Ratificació dels decrets de Presidència núm. 381/2020, núm. 453/2020, núm. 471/2020 i núm. 496/2020 dictats en exercici de delegació del Ple.
10.    Expedient 51/2020 de licitació del contracte de servei d’assistència domiciliària: Aprovació plec de clàusules administratives i tècniques. Convocatòria del procediment obert.
11.    Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions per ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la comarca del Segrià pel desenvolupament de projectes municipals i comarcals de suport voluntariat en relació amb l’impacte social de la pandèmia  de la Covid-19 durant l’exercici 2020.
12.    Moció a favor de la protecció del sistema sanitari d’atenció primària.
13.    Moció per reclamar que es posi en marxa de manera immediata el sistema de rodalies de Lleida.
14.    Moció de rebuig a la decisió del tribunal suprem d’inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya.
15.    Moció per a l’estudi i seguiment de la correcta prestació dels serveis de les companyies elèctriques i les operadores de telefonia i internet als municipis de la Província.
16.    Moció proposta per a garantir l'ús de màscares transparents homologades en tot el personal d'organismes públics que tinguin contacte amb el públic.
17.    Assumptes d’urgència.
18.    Informes de presidència.
19.    Precs i preguntes.