Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
28/12/2020

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 23 d’octubre de 2020.
ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2.    Donar compte i ratificació de decrets de presidència.
3.    Donar compte de decrets de gerència.
4.    Aprovació del calendari definitiu de sessions per a l’any 2021, 2022 i 2023.
5.    Proposta d’aprovació del compte general, exercici 2019.
6.    Proposta d’aprovació inicial del pressupost comarcal, de les bases d’execució i de la plantilla orgànica per a l’exercici 2021.
7.    Proposta d’aprovació inicial de la Relació de llocs de treball, exercici 2021.
8.    Proposta de rectificació dels drets pendents de cobrament d’exercicis tancats d’impossible recaptació.
9.    Aprovació inicial de l’adhesió al Consorci Localret i aprovació del Conveni interadministratiu.
10.    Aprovació adhesió a la Federació Catalana de Municipis.
11.    Autorització de compatibilitat per segon lloc de treball de personal del Consell.
ÀREA D’ENSENYAMENT
12.    Audiència prèvia a l’aprovació del projecte de Reglament regulador del servei de menjador escolar.
13.    Proposta d’acord de devolució de garanties definitives de contractes de serveis de transport escolar.
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
14.    Proposta de resolució del procediment discrepàncies i omissió de la funció interventora al servei d’assistència domiciliària (SAD).
15.    Expedient 51/2020 de licitació del contracte de servei d’assistència domiciliària: declaració desert.
16.    Ratificació dels Decrets de Presidència. 

  • Núm. 550/2020 de sol·licitud de subvenció del contracte programa per a l’exercici 2020 per a la prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere. 
  • Núm. 554/2020, d’aprovació del contracte programa per a l’exercici 2020 per a la prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere.
  • Núm. 627/2020, d’aprovació de l’ampliació núm. 2 l’addenda al contracte programa entre el departament de treball, afers socials i famílies i el consell comarcal del segrià en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 durant l’exercici 2020, mesures 45.5 i 45.6.
  • Núm. 628/2020, de l’aprovació de l’ampliació núm. 3 de l’addenda al contracte programa entre el departament de treball, afers socials i famílies i el consell comarcal del segrià en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 durant l’exercici 2020, a les persones sense llar, les persones demandants de protecció internacional i els joves en situació de carrer.
  • Núm. 629/2020, de l’addenda de pròrroga per al 2021 del contracte programa, 2016-2019 per la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el departament de treball, afers socials i famílies i el consell comarcal del segrià, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

17.    Aprovació pròrroga per a l’any 2021 dels diferents convenis i addendes signats amb els ajuntaments derivats de la pròrroga del Contracte programa 2016-2019.
18.    Aprovació del Protocol de Prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe al Consell Comarcal del Segrià.
19.    Assumptes d’urgència.
20.    Informes de presidència.
21.    Precs i preguntes.