sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
30/11/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 7 d’octubre de 2022.
ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2. Donar compte de decrets de presidència.
3. Donar compte de decrets de gerència.
4. Modificació del pressupost núm. 14/2022 (exp. núm. 3491/2022).
5. Ratificació del decret increment 1,5% retribucions empleats públics d’acord amb el RDL 18/2022, exercici 2022 (exp. núm. 78/2022).
6. Aprovació de les bases comunes i convocatòria del concurs de mèrits, per a la provisió de llocs de treball de personal funcionari corresponent al procés extraordinari d’estabilització i consolidació derivat de la llei 20/2021, de 28 de desembre del Consell
Comarcal del Segrià (exp. núm. 3434/2022).
7. Aprovació de les bases comunes i convocatòria del concurs-oposició, per a la provisió de llocs de treball de personal funcionari corresponent al procés extraordinari d’estabilització i consolidació derivat de la llei 20/2021, de 28 de desembre del Consell
Comarcal del Segrià (exp. núm. 3435/2022).
8. Aprovació de les bases comunes i convocatòria del concurs-oposició, per a la provisió de llocs de treball de personal laboral corresponent al procés extraordinari d’estabilització i consolidació derivat de la llei 20/2021, de 28 de desembre del Consell
Comarcal del Segrià (exp. núm. 3436/2022).
ÀREA D’ENSENYAMENT
9. Acceptació de la delegació de competències previstes als acords de Govern acord GOV/128/2021, de 31 d'agost i l’ acord GOV/172/2022, de 30 d'agost, pel qual es modifica l'annex de l'acord GOV/128/2021 en matèria d’educació (exp. núm.
3487/2022)
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
10. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Consell Comarcal del Segrià per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025 (exp. núm. 2781/2022).
11. Aprovació del conveni de delegació de competències i col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes i l’impuls de la prestació del servei
d’informació i atenció a les dones (SIAD) i la realització de polítiques d’igualtat de gènere pel període 2022-2025 (exp. núm. 2781/2022).
12. Aprovació del conveni de col·laboració entre el consell comarcal del segrià i l’ajuntament d’Alcarràs per la gestió servei de migracions, acollida i vida digna compartida (exp. núm. 2781/2022).
13. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments per al desenvolupament del servei de primera acollida de les persones
immigrades i de les retornades a Catalunya: cursos d’alfabetització (exp. núm. 2781/2022).
14. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Segrià per a l’impuls de la prestació del servei d'informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), pel període  2022-2025 (exp. núm. 2781/2022).
15. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments per al desenvolupament del Pla Local de Joventut (exp. núm. 2779/2022).
16. Aprovació de la pròrroga del II Pla de polítiques de dones (2019-2022) per al període 2023-2024 (exp. núm. 3488/2022).
17. Aprovació de la pròrroga del II Pla de polítiques d’igualtat d’oportunitats del Consell Comarcal del Segrià (2018-2022) (exp. núm. 3489/2022).
18. Assumptes d’urgència.
19. Informes de presidència.
20. Precs i preguntes.
Contra aquest decret d