Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
31/01/2023

Ordre del dia:
1.Aprovació dels esborranys de les actes de la sessió ordinària de 2 de desembre de 2022 i de la sessió extraordinària de 23 de desembre de 2022.
ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2.Donar compte de decrets de presidència.
3.Donar compte de decrets de gerència.
4.Ratificació del decret de presidència de l’increment del 2,5% de les retribucions empleats públics d’acord amb la LPGE 2023 (exp. núm. 206/2023).
5.Modificació de pressupost núm. 2/2023 per crèdit extraordinari (exp. núm. 208/2023)
6.Modificació ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis al Centre d’Acollida d’Animals d’Alcanó (exp. núm. 157/2023).
7.Acord de convalidació de l’omissió de la funció interventora, aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit relació factures 268, 268, 270, 271 i 274-2022 (exp. núm. 156/2023).
8.Declaració de compatibilitat per activitat privada A.P.A. (exp. núm. 48/2023).
9.Aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball i Plantilla de Personal del Consell Comarcal del Segrià per a l’exercici 2023 (exp. núm. 3701/2022).
ÀREA DE JOVENTUT, CULTURA I ESPORTS
10.Ratificació del decret de presidència del Pla Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Segrià període 2022-2025 (exp. núm. 3810/2022).
ÀREA DE MEDI AMBIENT, TERRITORI I SOSTENIBILITAT
11.Aprovació del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià en matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics (exp. núm. 2091/2022).
12.Assumptes d’urgència.
13.Informes de presidència.
14.Precs i preguntes.