Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
28/04/2023

Ordre del dia:

1. Aprovació dels esborranys de les actes de la sessió ordinària de 3 de febrer de 2023 i de la sessió extraordinària de 31 de març de 2023.
 

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2. Donar compte dels decrets de presidència.
3. Donar compte dels decrets de gerència.
4. Acord transaccional Recurs contenciós 370/2019 Griñó Ecològic, SA (exp. núm.1790/2021).
5. Aprovació inicial del Reglament de regulació del teletreball com a modalitat de treball a distància del Consell Comarcal del Segrià (exp. núm. 1688/2023).
6. Ratificació del decret de presidència núm. 280/2023 referent al Conveni de col·laboració per l’actuació formativa en el marc del programa “treball i formació línia joves tutelats i extutelats 2022” (exp. núm. 2251/2023).
7. Modificació de pressupost número 5/2023 (exp. núm. 1708/2023).
8. Donar compte del Decret de Presidència núm. 279/2023, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2022 (exp. núm. 1564/2023).
9. Donar compte de l’Informe resum anual dels resultats del control intern de l’exercici 2022 (exp. núm. 974/2022).
10. Donar compte del Pla Anual de control financer de l’exercici 2023 (exp. núm.1689/2023).
11. Donar compte de l’informe anual relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes
d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2022 (exp. núm. 1633/2023).
 

ÀREA D’ENSENYAMENT
12. Acceptació justificació bestreta a compte de les indemnitzacions que recull l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020 per al suspensió del servei de transport escolar per la COVID-19 (exp. núm. 346/2021).
13. Licitació del servei de transport escolar curs 2023/2024 i següents. Lots 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 27 i 28 (exp. núm. 161/2023).
14. 2a pròrroga contracte 30/2020. Concessió del Servei de Menjador Escolar. Lot 1 i Lot 2. Curs 2023-2024 (exp. núm. 1582/2022). 
15. Bases per a la concessió d'ajuts individuals de desplaçament no obligatoris adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2022-2023 (exp. núm. 1622/2023).


ÀREA DE MEDI AMBIENT, TERRITORI I SOSTENIBILITAT

16. Aprovació estructura de costos relativa a la prestació dels serveis associats per a un Contracte mixt de serveis i subministrament relatiu a la recollida i transport de residus a 15 municipis del Segrià (exp. núm. 884/2022).


17. Moció sobre la capitalitat europea del comerç local de proximitat (exp. núm.815/2023).
18. Moció en suport dels Consells Comarcal per un millor finançament (exp. núm.1146/2023).
19. Modificació 7 cartipàs comarcal 2019-2023, comunicat consellera comarcal no adscrita i nou portaveu grup comarcal Ciutadans (exp. 1687/2023).
20. Assumptes d’urgència.
21. Informes de presidència.
22. Precs i preguntes.