sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
31/05/2023

 

Ordre del dia:

1. Aprovació dels esborranys de les actes de la sessió ordinària de 28 d’abril de 2023 i
de la sessió extraordinària de 23 de maig de 2023.
ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2. Donar compte dels decrets de presidència.
3. Donar compte dels decrets de gerència.
4. Ratificació del decret de presidència núm. 355/2023, referent a l’addenda de modificació per a l’any 2023 del conveni en matèria de consum de l’ACC al CCS (exp.núm. 2013/2023).
5. Donar compte de l'informe de l'execució de les obligacions trimestrals d'execució del pressupost 3er i 4art trimestre de 2022 (exp. núm. 1366/2022).
6. Donar compte de l'informe de morositat 3er i 4art trimestre de 2022 (exp. núm.1367/2022).
7. Donar compte de l'informe PMP 3er i 4art trimestre de 2022 (exp. núm. 1368/2022).
8. Donar compte de l'informe de l'execució de les obligacions trimestrals d'execució del pressupost 1er trimestre de 2023 (exp. núm. 1811/2023).
9. Donar compte de l'informe de morositat 1er trimestre de 2023 (exp. núm. 1812/2023).
10. Donar compte de l'informe PMP 1er trimestre de 2023 (exp. núm. 1813/2023).
11. Aprovació del Reglament Bústia Ètica del Consell Comarcal del Segrià (exp. núm.2080/2023).
12. Assumptes d’urgència.
13. Informes de presidència.
14. Precs i preguntes.