sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
30/01/2024

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2023.

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA 
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència.
3. Donar compte de decrets de gerència.
4. Aprovació de l’Oferta pública d’ocupació 2024 (exp. núm. 180/2024).
5. Modificació núm. 1 de la RLT 2024 (exp. núm. 3621/2023).
6. Acord de convalidació de l’omissió de la funció interventora, aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit (exp. núm. 186/2023) 
7. Declaració de compatibilitat per activitat privada M.R.C. (exp. núm. 139/2024)

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
8. Ratificació del decret de presidència núm. 1021/2023 d’aprovació de l’addenda primera (2023-2025) del conveni del Contracte Programa 2022-2025 en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social (exp. núm. 1312/2022).

ÀREA DE MEDI AMBIENT, TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
9. Ratificació del decret de presidència núm. 59/2024 subscripció del conveni per a la cessió d’un vehicle del Consell Comarcal del Pla d’Urgell al Consell Comarcal del Segrià per al servei de recollida de residus de la comarca del segrià derivada d’una situació d’emergència (exp. núm. 178/2024).
10. Adhesió del Consell Comarcal del Segrià al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor (SRAP) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) (exp. núm. 4105/2024).
11. Adhesió del Consell Comarcal del Segrià al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors (exp. núm. 4105/2024).
12. Aprovació del conveni de col·laboració entre ARECAFÉ I el Consell Comarcal del Segrià per a la recollida de residus càpsules de cafè i el seu posterior tractament (exp. núm. 4105/2024).

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME 
13. Aprovació provisional del Pla Parcial Industrial "Les Planes" (SUD-4) de Soses i Alcarràs (exp. núm. 27/2021). 
14. Moció sobre el finançament dels ens locals (exp. núm. 226/2024). 
15. Moció adreçada al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per un canvi de gestió en els registres civils (exp. núm. 241/2024). 
16. Assumptes d’urgència.
17. Informes de presidència.
18. Precs i preguntes.