sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
21/06/2024

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 2 de febrer de 2024.
ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència.
3. Donar compte de decrets de gerència.
4. Aprovació del Compte General de l’exercici 2022 (exp. núm. 3134/2023).
5. Modificació de l'acord de fiscalització limitada prèvia d’intervenció (exp. núm.1033/2024).
6. Ratificació decret de presidència núm. 141/2024 de l’increment retribucions empleatspúblics d’acord amb la LPGE 2023 d’acord amb la LGPE 2023 (exp. núm. 206/2023).
7. Aprovació del model genèric de l’acord d’encàrrec gestió al Consell Comarcal del Segrià de tasques de manteniment d’espais públics en el marc de Programa Treball i Formació (exp. núm. 3071/2023).
8. Aprovació Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments per a l’execució del programa treball i formació per a persones joves tutelades i extutelades 2023 (exp. núm. 3071/2023).
9. Aprovació Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments per a l’execució del programa treball i formació entitats locals 2023 (exp.núm. 419/2024).
10. Aprovació Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments per a l’execució del programa treball i formació per a persones de la línia ACOL (exp. núm. 401/2023).
ÀREA D’ENSENYAMENT
11. Acceptació de la delegació de competències previstes als acords de govern acord GOV/80/2023, de 4 d’abril, de delegació de competències en els consells comarcals i en l’àrea metropolitana de Barcelona en matèria d’educació (exp. núm. 1160/2024).
12. Licitació del contracte del servei de menjador escolar a la comarca del Segrià, pels cursos 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, prorrogable per dos cursos més. Aprovació plec de clàusules administratives i tècniques. Convocatòria del procediment obert (exp.
núm. 106/2024).
13. Aprovació pròrroga contractació del servei de transport escolar curs 2024/2025. Lots 6,27 i 28 (exp. núm. 161/2023)
14. Aprovació primera pròrroga contractació del servei de transport escolar curs 2024/2025. Lots 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25 i 26 (exp. núm. 666/2021)
15. Bases per a la concessió d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2024-2025 (exp. núm. 769/2024).
16. Bases per a la concessió d'ajuts individuals de desplaçament no obligatoris adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2023-2024 (exp. núm. 1093/2024).
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
17. Ratificació del decret de presidència núm. 193/2024 de rescissió Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Segrià per a la cessió de la gestió de l’ús d'un habitatge de titularitat pública administrats per l’Agència al municipi
d'Almacelles (exp. núm. 2526/2021).
18. Ratificació del decret de presidència núm. 282/2024 d’aprovació de l’addenda de modificació del conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i els Ens
Locals per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025 (exp. núm. 2781/2022).
ÀREA DE PROMOCIO ECONÒMICA I TURISME
19. Aprovació de l’addenda de modificació per a l’any 2024 del conveni de 22 de desembre de 2021 de coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat
al Consell Comarcal del Segrià (exp. núm. 764/2024).
20. Ratificació del Manifest per fomentar l'activitat econòmica als polígons industrials de la comarca del Segrià (exp. núm. 1245/2024).
ÀREA DE JOVENTUT, CULTURA I ESPORTS
21. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Segrià i el Consell Esportiu del Segrià (exp. núm. 842/2024).
JUNTA DE PORTAVEUS
22. “Moción para denunciar las catastróficas consecuencia que ha tenido el Pacto Verde Europeo para los intereses nacionales y en defensa del sector primario español” (exp.núm. 773/2024).
23. Moció en defensa del sector primari (exp. núm. 1031/2024).
24. Assumptes d’urgència.
25. Informes de presidència.
26. Precs i preguntes.