Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
02/03/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 29 de desembre de 2020.
ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència
3. Donar compte de decrets de gerència
4. Aprovació expedient núm. 312/2021 de modificació de pressupost 2021, suplements de crèdit núm. 2/2021
5. Aprovació addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’oficina d’habitatge del Segrià, per a l’any 2021
ÀREA DE MEDI AMBIENT, TERRITORI I SOSTENIBILITAT
6. Aprovació inicial del text refós de la modificació del Pla Parcial Industrial “Les Planes” (SUD-4)
ÀREA DE JOVENTUT, CULTURA I ESPORTS
7. Declaració de bé cultural d’interès local de 9 làpides funeràries de l’escultor Jaume Gort Farré al cementiri de Montoliu de Lleida.
8. Moció per a què s’inclogui Catalunya a les zones afectades greument pel temporal Filomena.
9. Moció a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans i en suport d'una llei trans estatal.
10. Assumptes d’urgència.
11. Informes de presidència.
12. Precs i preguntes.