Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
07/05/2021

Ordre del dia:


1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 31 de març de 2021.
ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència
3. Donar compte de decrets de gerència
4. Donar compte del Decret de Presidència núm. 181/2021, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 (núm. exp. 945/2021)
5. Proposta de rectificació de drets reconeguts pendents de cobrament d'exercicis tancats (núm. exp. 552/2021)
6. Donar compte de l’Informe resum anual del Consell Comarcal del Segrià dels resultats del control intern de l’exercici 2020 (núm. exp. 1008/2021)
7. Donar compte de l’informe anual relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2020 (núm. exp. 1015/2021)
8. Donar compte del Pla Anual de control financer de l’exercici 2021 (núm. exp. 1016/2021)
9. Adhesió al conveni d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria subscrit entre l’AEAT i la FEMP (núm. exp. 1001/2021)
ÀREA D’ENSENYAMENT
10. Expedient de licitació del contracte de servei de transport escolar: Aprovació plec de clàusules administratives i tècniques. Convocatòria del procediment obert (núm. exp. 666/2021)
11. Acord d’interpretació del contracte de menjador escolar, lot 1 (núm. exp. 667/2021)
12. Acord d’interpretació del contracte de menjador escolar, lot 2 (núm. exp. 667/2021)
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
13. Acord de convalidació de l’omissió de la funció interventora de relació de factures del servei d’assistència domiciliària (SAD) (núm. exp. 981/2021)
14. Assumptes d’urgència
15. Informes de presidència
16. Precs i preguntes