Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del segrià

Data: 
01/06/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de les actes de la sessions de 7 de maig i 26 de maig de 2021
ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència
3. Donar compte de decrets de gerència
4. Esmena a la modificació núm. 5 de cartipàs 2019-2023. Comissió de seguiment de contractes de recollida de residus (exp. núm. 650/2021)
5. Aprovació de modificació de pressupost núm. 6/2021 (exp. núm. 1217/2021)
6. Donar compte de l'informe de l'execució de les obligacions trimestals d'execució del pressupost 1er trimestre de 2021 (exp. núm. 1010/2021)
7. Donar compte de l'informe de morositat 1er trimestre de 2021 (exp. núm. 1011/2021)
8. Donar compte de l'informe PMP 1er trimestre de 2021 (exp. núm. 1012/2021)
9. Establiment criteris per al pagament del contractes de transport escolar durant la nevada del dia 11 de gener de 2021 (exp. núm. 1207/2021)
ÀREA DE JOVENTUT, CULTURA I ESPORTS
10. Declaració de l’Església Parroquial de Sant Miquel Arcàngel d’Alcoletge com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) (exp. núm. 559/2021)
11. Moció sobre la campanya de la fruita, grup comarcal PSC-CP
12. Moció per la dignificació de la fruita a la Comarca del Segrià
13. Assumptes d’urgència
14. Informes de presidència
15. Precs i preguntes

Contra aquest decret de convocatòria es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació