Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
05/08/2021

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 4 de juny de 2021
ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència
3. Donar compte de decrets de gerència
4. Acord de convalidació de l’omissió de la funció interventora de relació de factures del Servei d’Assistència Domiciliària (SAD) (exp. núm. 1592/2021)
5. Acord de llevament de la objecció de la intervenció a la relació de factures de la nevada Filomena del gener de 2021 (exp. núm. 1582/2021)
6. Aprovació de modificació de Pressupost núm. 8/2021 (exp. núm. 1605/2021)
7. Acord de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari a través de l’Acord marc de l’ACM, Exp. 2018.09 (exp. núm. 1436/2021)
ÀREA D’ENSENYAMENT
8. Aprovació del conveni del col·laboració entre les l’Associació de mares i pares d’alumnes de i el Consell Comarcal del Segrià per a la gestió del servei escolar del menjador. Curs 2021/2022 (exp. núm. 1557/2021)
9. Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià del servei de menjador i el servei de transport de les Escoles Especials de la Diputació de Lleida, cursos 2021-2022 i 2022-2023 (exp. núm. 1581/2021)
10. Pròrrogues de contractació del servei de transport escolar, curs 2021/2022, ratificació: decret de presidència núm. 409/2021 (lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 i 23) (exp. núm. 1584/2021), decret de presidència núm. 411/2021 (lots 29 i 30) (exp. núm. 1423/2021) i decret de presidència núm. 412/2021 (lot 27) (exp. núm. 1423/2021)
11. Adjudicació contracte del servei de transport escolar a la comarca del Segrià, curs 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 mes dues possibles pròrrogues per als cursos 2024/2025 i/o 2025/2026, LOTS 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25 i 26 (exp. núm. 666/2021)
12. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments d’encàrrec de gestió del serveis escolar de menjador del centre (exp. núm. 1594/2021)
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIALS I FAMÍLIA
13. Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord d’aprovació de les bases i convocatòria del concurs oposició lliure per a cobrir sis (6) places d’educador/a (exp. núm.1163/2021)
14. Ratificació decret de presidència núm. 413/2021 d’aprovació de la Convocatòria d’ajuts de transport per a persones discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda, per tal que puguin accedir als serveis d’atenció especialitzada de la comarca (exp. núm. 1567/2021)
15. Expedient de licitació del contracte de servei de Teleassistència: aprovació plec de clàusules administratives i tècniques. Convocatòria del procediment obert (exp. núm. 1580/2021)
16. Aprovació del conveni interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments pel desplegament del programa transversal “Al Segrià, iguals” (exp. núm. 1587/2021)
17. Addenda complementària al contracte programa entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per implementar noves mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la COVID-19 (quarta addenda COVID) (exp. núm. 1596/2021)
ÀREA DE MEDI AMBIENT, TERRITORI I SOSTENIBILITAT
18. Incoació de l’expedient de revisió d’ofici relatiu a la prestació objecte de la reclamació feta per Norverd SL sobre el període transitori del contracte administratiu de recollida de residus de 22 municipis del Segrià (exp. núm. 363/2021)
19. Acord en relació a la dedicació anual d’un import equivalent a l’1,5% (abans d’IVA) del contracte de prestació anual del servei de recollida i transport de residus per la realització de campanyes de comunicació i sensibilització anuals (exp. núm. 1586/2021)
ÀREA DE PROMOCIO ECONÒMICA I TURISME
20. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Associació Leader de Ponent i el Consell Comarcal del Segrià per l’execució del projecte de la transició energètica de la comarca del Segrià (exp. núm. 1457/2021)
ÀREA DE JOVENTUT, CULTURA I ESPORTS
21. Modificació de les bases per a la concessió de premis de recitació poètica del Consell Comarcal del Segrià (exp. 1405/2021)
22. Moció de suport a l’Amnistia (exp. núm. 1590/2021)
23. Assumptes d’urgència
24. Informes de presidència
25. Precs i preguntes

Contra aquest decret de convocatòria es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació