Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del segrià

Data: 
06/10/2021

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 6 d’agost de 2021
ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2.    Donar compte i ratificació de decrets de presidència 
3.    Donar compte de decrets de gerència
4.    Devolució avals (exp. núm. 1799/2021)
5.    Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball d’administratiu/va de suport a secretaria intervenció (exp. núm. 1767/2021)
6.    Convocatòria i bases reguladores concurs oposició (lliure) d’una plaça de tècnic/a de Secretaria d’administració general A1-26 (exp. núm. 1763/2021)
7.    Aprovació del Compte General de l’exercici 2020 (exp. núm. 1621/2021)
8.    Donar compte execució trimestral (exp. núm. 1010/2021, 1011/2021 i 1012/2021)
9.    Adhesió ACM contracte de serveis d’auditoria (exp. núm. 1827/2021)
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
10.    Aprovació del conveni per l’execució del projecte estratègic territori de valor: “posar en valor els recursos del territori com a dinamitzadors del turisme familiar 2022” en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. (operació 19.03.01) (exp. núm. 985/2021)
11.    Assumptes d’urgència
12.    Informes de presidència
13.    Precs i preguntes