Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
05/08/2022

Ordre del dia:

1.Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 3 de juny de 2022.
ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2.Donar compte de decrets de presidència.
3.Donar compte de decrets de gerència.
4.Rectificació dels drets pendents de cobrament d'exercicis tancats de subvencions (exp. núm. 1141/2022).
5.Ratificació Decret de Presidència 404/2022 “Addenda de modificació per a l’any 2022 del conveni de coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum de l’Agència catalana del consum de la Generalitat al Consell Comarcal del Segrià (exp. núm. 1954/2022).
6.Modificació de pressupost 9-2022 (exp. núm. 2179/2022).
7.Proposta d’acord del Consell Comarcal del Segrià d’adhesió a la primera pròrroga del contracte 2019.03-d1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03), (exp. núm. 2213/2022).
8.Declaració de compatibilitat per activitat privada J.G.A. (exp. núm. 2255/2022).

ÀREA D’ENSENYAMENT
9.Pròrroga contractació del servei de transport escolar curs 2022/2023. LOT 21. Torrelameu-Benavent de Segrià-Rosselló-Torrefarrera-Alpicat-Escola de Jardineria de l’Ajuntament de Lleida (INS Les Basses)-CEE Esperança de Lleida (exp. núm. 1658/2021).

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
10.Ratificar Decret de Presidència 459/2022, Pròrroga contracte de Servei d’ajuda a domicili a la comarca del Segrià (exp. núm. 556/2021).
11.Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Segrià per a l’aplicació de mesures alternatives a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues (exp. núm. 2006/2022).
12.Contracte Programa de Serveis Socials 2022-2025 (exp. núm. 1312/2022).
13.Reorganització de l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià 2022 – 2025. Nou pla estratègic de Serveis Socials: al centre les persones (exp. núm. 2238/2022).
14.Bases del procés selectiu de selecció de Coordinadors d’àrea, nova estructura organitzativa de l’àrea de Serveis Socials (exp. núm. 2286/2022).

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
15.Aprovació del Protocol general d’actuació entre el Consell Comarcal del Segrià i el Centre d’estudis comarcals del Segrià per a la realització i la difusió d’activitats formatives i culturals a la comarca del Segrià (exp. núm. 2011/2022).
16.Conveni de col·laboració entre el Patronat de promoció econòmica de la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de Torrefarrera per a la creació del “Punt d’atenció Globalleida Segrià nord”, en el CEI Torrefarrera (exp. núm. 2232/2022).
17.Aprovació de les bases reguladores dels concursos a les xarxes socials de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Segrià @SEGRIATURISME (exp. núm. 2301/2022)

ÀREA DE MEDI AMBIENT, TERRITORI I SOSTENIBILITAT
18.Adhesió al Conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya, l'ACM, la FMC, l'AMB, l'ARSPCC i el GRC (Venda Paper i Cartró), (exp. núm. 1876/2022).
19.Pròrroga contracte mixt de serveis, obres i subministrament per a la recollida i transport de residus, a 22 municipis del Segrià mitjançant el sistema porta a porta (exp.60/2017) (exp. núm. 2220/2022).
20.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià, l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes España, SA, per a potenciar les recollides selectives d’envasos (exp. núm. 2236/2022).
21.Assumptes d’urgència.
22.Informes de presidència.
23.Precs i preguntes.