Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
20/12/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de les actes de la sessió ordinària de 8 d’octubre de 2021 i de la sessió extraordinària de 10 de novembre de 2021
ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència
3. Donar compte de decrets de gerència
4. Presa de coneixement d’un canvi de Portaveu del Grup polític comarcal Junts (exp.núm. 2411/2021)
5. Aprovació inicial del Pressupost del Consell Comarcal del Segrià i Bases d’execució per a l’exercici 2022 (exp. núm. 1826/2021)
6. Aprovació de la Relació de Llocs de treball del Consell Comarcal del Segrià per a l’exercici 2022 (exp. núm. 2400/2021)
7. Donar compte del Període mig de pagament tercer trimestre 2021 (exp. núm. 1012/2021)
8. Donar compte de la Morositat tercer trimestre 2021 (exp. núm. 1011/2021)
9. Donar compte de l’execució del pressupost tercer trimestre 2021 (exp. núm. 1010/2021)
10. Aprovació de l’Oferta d’ocupació derivada del procés d’estabilització previst al Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública (exp. núm. 2402/2021)
11. Acord d’adjudicació del contracte basat en l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes i VMware – Sense nova licitació
ÀREA D’ENSENYAMENT
12. Acord de convalidació de la omissió de la funció interventora relativa al pagament a les AMPES (exp. núm. 2338/2021)
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
13. Aprovació del preu públic de Serveis Socials per al 2022 (exp. núm. 2336/2021)
ÀREA DE MEDI AMBIENT, TERRITORI I SOSTENIBILITAT
14. Proposta de declaració de nul·litat via expedient de revisió d’ofici relatiu a la prestació objecte de la reclamació feta per Norverd, SL sobre el període transitori del contracte administratiu de recollida de residus de 22 municipis del Segrià (exp. núm. 363/2021)
15. Inadmissió del recurs de reposició interposat per Norverd, SL contra el punt primer de l’acord de Ple de data 6 d’octubre (exp. núm. 363/2021)
16. Aprovació provisional del Pla Parcial Industrial "Les Planes" (SUD-4) de Soses i Alcarràs (Exp. 27/2021)
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMIA I TURISME
17. Acord de convalidació de l’omissió de la funció interventora, aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit, i aprovació del conveni de col·laboració interadministratiu per l’execució del projecte Pedra Seca (exp. núm. 2331/2021)
18. Moció del grup comarcal Junts respecte a les dues línies MAT que afecten a la nostra comarca del Segrià
19. Moció del grup comarcal ERC-AM per expressar el rebuig al projecte de parcs fotovoltaics i de les respectives infraestructures d’evacuació “Baix Cinca – l’Espluga de Francolí”
20. Moció del grup comarcal ERC-AM per una mobilitat justa entre Lleida i Barcelona
21. Moció del grup comarcal ERC-AM al projecte de línia elèctrica aèria (MAT) Baix Cinca – Pierola
22. Assumptes d’urgència
23. Informes de presidència
24. Precs i preguntes