sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
07/10/2022

Ordre del dia:

1.Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 5 d’agost de 2022.
ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2.Donar compte de decrets de presidència.
3.Donar compte de decrets de gerència.
4.Aprovació del compte general 2021 (exp. núm. 2163/2022).
5.Donar compte de l’informe d’intervenció de les obligacions d’execució trimestral del pressupost 2T 2022 (1366/2022).
6.Donar compte de l’informe d’intervenció i tresoreria contra la morositat 2T 2022 (1367/2022).
7.Donar compte de l’informe d’intervenció del període mig de pagament a proveïdors 2T 2022 (1368/2022).
8.Conveni de col·laboració entre la UOC i el Consell Comarcal del Segrià en el desenvolupament d’activitats d’interès mutu (exp. núm. 2620/2022).
9.Baixa dels drets exercicis tancats (exp. núm. 1141/2022).
10.Modificació de pressupost núm. 12/2022 per transferència de crèdits (exp. núm. 2832/2022).
11.Modificació núm. 1 Oferta pública d’ocupació ordinària 2022 (exp. núm. 145/2022).
12.Modificació de la Relació dels Llocs de Treball F-AG5 i F-AG6, per tal de reclassificar la categoria professional i nomenclatura del Lloc de Treball F-AE2 (exp. núm. 2702/2022).
ÀREA D’ENSENYAMENT
13.Desestimació del recurs de reposició interposat per Alessa Catering Services, SAU contra l’acord de Ple de data 3 de juny de 2022 (exp. núm. 895/2022).
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
14.Ratificar Decret de Presidència 583/2022, Conveni “temps per cures, + temps per tu” (exp. núm. 2630/2022).
15.Reglament del funcionament intern del servei temps per cures (exp. núm. 2580/2022).
16.Convenis de delegació de competències i col·laboració interadministrativa amb els ajuntaments en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al benestar (exp. núm. 2779/2022).
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
17.Conveni de col·laboració de les entitats territorials per l’execució del projecte estratègic espais naturals de ponent en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i els anys 2021 i 2022. (operació 19.03.01) (exp. núm. 2397/2022). 
ÀREA DE MEDI AMBIENT, TERRITORI I SOSTENIBILITAT
18.Modificació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià, l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes España, SA, per a potenciar les recollides selectives d’envasos (exp. núm. 2236/2022).
19.Moció per l’aprovació de l’estatut del municipi rural (exp. núm. 2398/2022).
20.Moció en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu (exp. núm. 2896/2022).
21.Assumptes d’urgència.
22.Informes de presidència.
23.Precs i preguntes.