Destinataris

Persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, que estiguin registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari.

Han de complir a més, els requisits següents:

  1. Constar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
  2. Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
  3. Altres requisits que pugui determinar cada convocatòria.

Tots els requisits i les condicions previstes en aquesta base s'han de mantenir i poder acreditar el dia immediatament anterior a l'inici del contracte.

No podran participar en aquesta convocatòria les persones que hagin participat en les convocatòries dels exercicis 2018 i 2019.