FAQS sobre l’ús de les targetes moneder de les beques menjador

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora d'utilitzar les vostres targetes moneder, podeu consultar les preguntes freqüents al següent enllaç:

https://www.segria.cat/arees/ensenyament/faqs-targetes-moneder-covid-19

També podeu contactar amb serveis socials al correu electrònic serveissocials@segria.cat o trucant al telèfon 973054800.

Violències masclistes durant el confinament

Pautes i recomanacions per detectar i fer front a les violències masclistes durant el confinament:

https://www.segria.cat/arees/siad/noticies/pautes-i-recomanacions-detectar-i-fer-front-les-violencies-masclistes-durant-el

Per qualsevol situació relacionada amb el tema podeu contactar amb el Siad a través del telèfon del Consell Comarcal del Segrià 973 054800 o bé del correu electrònic siad@segria.cat

Instal·lacions

Versió per a imprimirPDF version

Planta compostatge L’objectiu de la Planta de Compostatge es realitzar el tractament dels residus orgànics aconseguint la seva valorització material com a compost i evitant així que siguin abocats al dipòsit controlat on generarien problemes de lixiviats i biogàs.

La Planta de Compostatge tracta anualment 11.000 tones de residus orgànics procedents de la recollida selectiva dels municipis de les comarques del Segrià, Pla d’Urgell i Garrigues.

La Planta s’ubica en una nau oberta lateralment dins de la qual trobem, la nau de recepció, la zona de descomposició i maduració de les piles, el tròmel, la línea d’afí i i la zona d’acopi del compost.

El procés compren diferents fases:

  • La barreja dels residus orgànics amb la fracció vegetal.
  • La formació de les piles de descomposició.
  • La separació d’impropis per diferència de grandària mitjançant el tromel.
  • La formació de les piles de maduració
  • El refinament del compost.

Un cop finalitzat el procés el compost s’utilitza com adob en camps de cultiu i jardins de la zona.

Dipòsit controlat El dipòsit controlat és una instal·lació de tractament finalista on s’hi tracten els residus que s’han dipositat als contenidors de la fracció resta i els procedents del rebuig de la planta de compostatge. El dipòsit controlat del CTRMS tracta aproximadament 60.000 tones de residus anuals, procedents tan sols dels municipis del Segrià.

El sistema de tractament és el soterrament en cel·les de 3 metres. La compactació i trituració és fa in-situ amb una compactadora i una pala carregadora.

En un dipòsit controlat s’hi generen dos subproductes fruit de la disposició dels residus, que són el biogàs i els lixiviats.

Els lixiviats son els residus líquids originats per la descomposició dels residus orgànics i per la filtració de la pluja. Per tal de gestionar els lixiviats el dipòsit controlat està perfectament impermeabilitzat i disposa d’un sistema de drenatge que condueix tots els residus líquids a una bassa de regulació. Des d’on son enviats a la Planta de Tractament de Lixiviats.

El control i gestió del biogàs es fa mitjançant les xemeneies de desgacificació, columnes de còdols que van des de la part inferior del dipòsit fins a la superfície. El gas generat en la descomposició dels residus orgànics circula a traves dels còdols i un cop a la superfície és conduit fins a la torxa de seguretat on és combustionat.

La planta de tractament de lixiviats depura el residu líquid i se n’obté un efluent final, apte per la seva reutilització en les instal·lacions o per al seu abocament a llera pública.

El procés és realitza en tres fase que són:

  • Una biologia per la desnitrificació
  • Una osmosi inversa per la filtració de les sals
  • Una evaporació forçada

Desprès de tots aquests processos el producte final és un 85% d’aigua neta apta per al reg de les zones enjardinades del Centre i un 15% d’una massa pastosa que és gestionada a un centre de gestió autoritzat.