Normativa

  • Resolució TSF/2881/2018, de 4 de desembre, per la que s’obre la convocatòria, per a l’any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent de ocupació juvenil

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?docum...

  • Ordre TSF/166/2019, d'1 d'Agost, de modificació de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de Novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa referent d'ocupació juvenil

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?docum...

  • Resolució TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d’ocupació juvenil.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825307.pdf

  • RESOLUCIÓ EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=916487

  • RESOLUCIÓ EMT/3550/2022, de 10 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8795/1936997.pdf