Marc Normatiu i Legislatiu

 

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/normativa/index.html

3.1.- Llei 5/2008 de 24 d’ abril , del dret de les dones a erradicar la violència masclista

3.2.- Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència masclista

3.3.- Decret 60/2010 d’ 11 de maig de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista

3.4.- Decret 123/2010 de 7 de setembre del Fons de Garantia de pensions i prestacions

3.5.- Decret 80/2015, de 26 de maig de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista

3.6.- Llei 17/2015 del 21 de juliol d’ igualtat efectiva de dones i homes

http://dones.gencat.cat/ca/institut/normativa/normativa-sobre-igualtat-efectiva-de-dones-i-homes/