Competències de Presidència

 • Convoca i presideix les sessions del Ple i les dels altres òrgans col·legiats. (art. 13 b) del Decret Legislatiu 2/2003 de 5 de maig pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya i art. 124 Reglament Orgànic del Consell Comarcal).

 • Representa al Consell Comarcal (art. 13 a) del Decret Legislatiu 2/2003 de 5 de maig pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya i art. 125 Reglament Orgànic del Consell Comarcal).

 • Convoca i presideix les sessions de qualsevol òrgan comarcal i decidir els empats per vot de qualitat (art. 125 esmentat).

 • Supervisar les obres comarcals i els serveis d'administració de la comarca (art. 13 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 5 de maig pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya i art. 125 esmentat).

 • Ordenar la publicació dels acords del Consell Comarcal i dictar bans, executar i fer complir els acords del Consell Comarcal (art. 13 f) del Decret Legislatiu 2/2003 de 5 de maig pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya i art. 125 esmentat).

 • Les competències que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el Ple del Consell (art. 13 h) del Decret Legislatiu 2/2003 de 5 de maig pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya i art. 125 esmentat).

 • Aprova de la liquidació del pressupost i decisió de la incorporació de crèdit i de les consignacions dels ingressos específics corresponents als esmentats crèdits(art. 125 esmentat).

 • Convoca per iniciativa pròpia o a proposta del Ple els alcaldes d'un municipi o més si un acord del Consell Comarcal els afecta especialment a la sessió plenària de què es tracti en els termes previstos a l'article 14.4 del decret 2/2003 de 4 de novembre (art. 125 esmentat).

 • Convoca el Consell d'Alcaldes (art. 125 esmentat).

 • Dirigeix el govern i l'Administració Comarcal (art. 125 esmentat).

 • Desenvolupa la gestió econòmica del pressupost aprovat, disposa despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, excloent les del article 158.5 de la llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre i que estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10% dels recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15% dels recursos ordinaris liquidats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en el límits de la seva competència, ordena pagaments i ret comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora d'Hisendes Locals (art. 125 esmentat).

 • Aprova l'oferta pública d'ocupació d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovades pel Ple, aprova les bases per a a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribueix les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques (art. 125 esmentat).

 • Exerceix la direcció superior de tot el personal i acorda el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, i donar-ne compte al Ple en aquests darrers supòsits, en la primera sessió que tingui lloc. Aquestes atribucions s'entenen sense perjudici del disposat a l'article 99.1 i 3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local. Contracta el personal de la corporació per al desenvolupament de programes específics en el marc dels plans d'ocupació (art. 13 d) del Decret Legislatiu 2/2003 de 5 de maig pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya i art. 125 esmentat).

 • Exerceix les accions judicials i administratives i la defensa del Consell Comarcal en les matèries de la seva competència fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i en cas d'urgència, en matèries de competència plenària en aquests darrers supòsits donant-ne compte al Ple en la primera sessió que faci per a la seva ratificació (art. 13 e) del Decret Legislatiu 2/2003 de 5 de maig pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya i art. 125 esmentat).

 • Té la iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de competència de la Presidència(art. 125 esmentat).

 • Adopta personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'infortunis públics o en cas de catàstrofe les mesures necessàries i adequades i dona compte immediat al Ple (art. 125 esmentat).

 • Sanciona les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances comarcals excepte en els casos que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans (art. 125 esmentat).

 • Les contractacions i les concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior als quatre anys sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada (art. 125 esmentat).

 • Aprova els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost (art. 125 esmentat).

 • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 30.050.605,21 euros, així com l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits (art. 125 esmentat):
  - La de béns immobles sempre que estigui previst al pressupost.
  - La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no estigui prevista al pressupost.

 • Pot delegar l'exercici de les seves atribucions excepte les enumerades en l'article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril que aprova el text refós de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya (art. 125 esmentat).

 • Atorga subvencions en el marc de les bases aprovades pel Ple de la Corporació (art. 125 esmentat).

 • Resolució de les peticions dels usuaris dels serveis públics comarcals en el marc de les bases i ordenances aprovades pel Ple del Consell (art. 125 esmentat).