FAQS sobre l’ús de les targetes moneder de les beques menjador per la situació d’emergència COVID-19

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora d'utilitzar les vostres targetes moneder, podeu consultar les preguntes freqüents al següent enllaç:

https://www.segria.cat/arees/ensenyament/faqs-targetes-moneder-covid-19

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 8 d’agost de 2019. 
2.    Donar compte i ratificació de decrets presidència. 
3.    Donar compte de decrets gerència. 
4.    Aprovació de la modificació núm. 1/2019 del cartipàs comarcal 2019-2023: 
5.    Aprovació inicial de la modificació de les bases d’execució del pressupost.
6.    Aprovació inicial de l’expedient núm. 14/2019 de modificació de pressupost.
7.    Rectificació de l’inventari de béns
8.    Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Segrià per al subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals.
9.    Aprovació del conveni i addenda entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de cooperació i assistència municipal, anualitat 2019.
10.    Aprovació del preu públic als usuaris del servei de menjador escolar gestionats pel Consell Comarcal
11.    Aprovació de la modificació núm. 1 del contracte de servei de menjador escolar, curs 2019/2020, per alumnes NEE
12.    Resolució recurs de reposició interposat per Alessa Catering SAU contra l’acord d’imposició de sancions: servei menjador escolar.
13.    Modificació de les bases reguladores dels ajuts de transport adaptat
14.    Declaració de bé cultural d’interès local el Singular Conjunt Arqueològic del Gebut (Soses)
15.    Aprovació bases per a la concessió de premis de recitació poètica del Consell Comarcal del Segrià.
16.    Aprovació del Pla Estratègic del Segrià.
17.    Moció sobre els incendis de la Ribera d’Ebre i el  Segrià, grup comarcal PSC-CP.
18.    Moció per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a Endesa, grup comarcal PSC-CP.
19.    Moció pel trasllat de la sala de coordinació regional de mossos d’esquadra de Ponent-Pirineus, grup comarcal PSC-CP.
20.    Moció sobre els incendis de la Ribera d’Ebre i el  Segrià, grup comarcal Junts.
21.    Assumptes d’urgència.
22.    Informes de presidència.
23.    Precs i preguntes.