Convocatòria extraordinària del Ple Organitzatiu del Consell Comarcal del Segrià

Ordre del dia:

1.    Presa de possessió d’un conseller electe.
2.    Proposta d’aprovació del règim de sessions, horari i funcionament del Ple de la Corporació.
3.    Donar compte dels grups polítics comarcals, adscripció de membres i presa de coneixement dels designats portaveus i portaveus adjunts.
4.    Proposta d’establiment del règim de funcionament i sessions de la Junta de Portaveus.
5.    Donar compte dels decrets de presidència de nomenament de Vicepresidents.
6.    Donar compte del decret de presidència de nomenament Consellers/es caps d’àrea i delegació d’atribucions.
7.    Donar compte del decret de presidència nomenament dels membres del Consell de Presidència, d’establiment del règim de sessions i horari del Consell de Presidència.
8.    Creació de les Comissions Informatives de caràcter permanent, règim de funcionament i coneixement dels membres adscrits.
9.    Proposta d’aprovació de règim de sessions i horaris del Consell d’Alcaldes/esses.
10.  Prendre coneixement dels membres que formaran part de la Comissió Especial de Comptes.
11.  Establiment del règim de retribucions i assistències dels membres electes del Consell Comarcal.
12.  Nomenament dels membres que han de formar part dels ens dels quals forma part el Consell Comarcal.
13.  Proposta de de pròrroga del contracte del gerent del Consell Comarcal del Segrià.