Convocatòria a la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 5 d’abril de 2019.
2.    Donar compte i ratificació de decrets de presidència.
3.    Donar compte de decrets de gerència.
4.    Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià del servei de menjador i el servei de transport de les Escoles Especials de la Diputació de Lleida, cursos 2019-2020 i 2020-2021.
5.    Acord d’imposició de sancions: servei transport escolar, lot 19, Autocars Ravigo, SL.
6.    Acord d’imposició de sancions: servei menjador escolar, Alessa Catering, SAU.
7.    Modificació núm. 1 del contracte de servei d’ajuda a domicili.
8.    Aprovació de la 2a pròrroga del contracte de servei d’ajuda a domicili.
9.    Acord d’aprovació del pla econòmic financer a l’efecte de complir l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.
10.    Liquidació definitiva i devolució de fiança definitiva del contracte l’obra “construcció dels vasos 6 i 7 de la 3a fase del dipòsit de residus sòlids urbans de Montoliu” i del contracte de serveis direcció facultativa.
11.    Informes de presidència.