Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament i Cultura

Ordre del dia :

1.    Lectura i aprovació , si s´escau, de les actes de la sessions anteriors (28 de gener de 2019 i 19 de març de 2019).

2.    Informe sobre els ajuts indivuals de menjador obligatoris període abril-juny 2019 curs 2018/2019 i curs 2018/2019. Transport alumnes comissió escolarització període abril-juny 2019, curs 2018/2019. Ajuts individuals de menjador obligatori curs 2018/2019 centres educació especial. Ajuts individuals de desplaçament curs 2018/2019.

3.    Proposta d´acord d´incoació d´expedient d´imposició de sancions : servei de transport escolar, lot 19 autocars Ravigo SL.

4.    Proposta d´acord d´incoació d´expedient d´impossició de sancions : servei de menjador escolar , ALESSA CATERING SERVICES SAU.

5.    Acord d´aprovació del conveni entre el Consell Comarcal i els ajuntaments d´encàrrec de gestió del servei de menjador del centre.

6.    Aprovació de les bases per a la concessió d´ajuts individuals de menjador adreçats a l´alumnat d´ensenyaments obligatoris i de segon cicle d´educació infantil de centres educatius sufragats amb fons publics per la curs 2019-2020

7.    Assumptes d´urgència

8.    Precs i preguntes