Convocatòria a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 3 d’agost de 2018.
2.    Donar compte i ratificació de decrets de presidència.
3.    Donar compte de decrets de gerència.
4.    Modificació del cartipàs comarcal 2015-2019: canvis composició de Comissions informatives.
5.    Declaració de bé cultural d’interès local de la façana de la Casa de la Vila de Puigverd de Lleida.
6.    Declaració de bé cultural d’interès local de la casa natal i cova del Beat Francesc Palau i Quer d’Aitona.
7.    Modificació Expedient Núm. 30/2016 servei de transport escolar: Lot 17, Miguel Gamon SL.
8.    Modificació Expedient núm. 1/2018 servei de transport escolar: Lot 21, Miguel Gamon SL.
9.    Aprovació de la liquidació dels contractes de recollida d’RSU i recollida selectiva FCC, SA.
10.  Aprovació del model de contracte de comodat per l’ús del terreny per a construir mini deixalleries/ àrees d’aportació a diferents municipis de la comarca.
11.  Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.
12.  Aprovació de les bases i convocatòria del concurs oposició lliure per a cobrir el lloc de treball de tècnic/a en informàtica (Codi L 29).
13.  Aprovació de les bases i convocatòria del concurs oposició lliure per a cobrir quatre (4) places d’administratiu/va (Codis F-AG5, F-AG8, F-AG9 i F-AG10).
14.  Aprovació de les bases i convocatòria del procés restringit per a cobrir dues (2) places d’administratiu/va (Codis F-AG6 i F-AG7).
15.  Aprovació Compte General exercici 2017.
16.  Aprovació de la baixa de drets reconeguts de pressupostos tancats.
17.  Acords de devolució de fiances definitives per prestació de serveis.
18.  Moció amb motiu del Primer Aniversari de l’1 d’octubre.
19.  Assumptes d’urgència.
20.  Precs i preguntes.