Convocatòria a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Ordre del dia:

1.      Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 5 d’octubre de 2018.
2.      Donar compte i ratificació de decrets de presidència.
3.      Donar compte de decrets de gerència.
4.      Modificació del cartipàs comarcal 2015-2019: règim de sessions any 2019.
5.      Modificació del preu públic per la prestació de serveis socials exercici 2019 i següents,
6.      Modificació de la taxa per la prestació de servei d’assistència de secretaria intervenció (SAT) exercici 2019 i següents.
7.      Acord d’aprovació inicial del pressupost comarcal, de les bases d’execució i de la plantilla orgànica per a l’exercici 2019.
8.      Acord d’aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball per a l’exercici 2019.
9.      Modificació del saldo inicial de drets reconeguts de Pressupostos tancats de l'exercici 2018.
10.    Acord de delegació en la presidència comarcal dels expedients de modificació contractual.
11.    Aprovació del Conveni de delegació en el Consell Comarcal del Segrià de les facultats de gestió, liquidació i recaptació del cànon de residus i del preu públic pel tractament dels mateixos al centre de residus del Consorci de Residus del Segrià.
12.    Devolució fiances.
13.    Aprovació del conveni de col·laboració proposat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, respecte a l’Oficina Local d’Habitatge, per a l’any 2019.
14.    Modificació núm. 1 de l’expedient 59/2017 contracte mixt de serveis i subministrament per a la recollida i transport de residus, a 15 municipis del Segrià mitjançant el sistema per illes: increment de freqüències.
15.    Pla de prevenció de residus del Consell Comarcal del Segrià.
16.    Modificació del contracte de servei de menjador escolar curs 2018/2019: alumnes amb necessitats especials.
17.    Aprovació del Protocol de Prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe al Consell Comarcal del Segrià.
18.    Aprovació del II Pla d’igualtat d’oportunitats del Consell Comarcal del Segrià (2018 –2022).
19.    Aprovació Manifest agressió Salt.
20.    Moció a favor de l’absolució dels presos polítics.
21.    Moció per instar el Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del decret de menjadors.
22.    Moció per instar el Departament d'Ensenyament a crear el marc legal que permeti a les AMPES/AFA gestionar el menjador.
23.    Moció perquè es derogui el delicte d’injúries a la corona i per reafirmar el compromís amb els valors republicans i la democràcia.
24.    Assumptes d’urgència.
25.    Informes de presidència.
26.    Precs i preguntes.