Convocatòria a la sessió ordinària informativa de la Junta de Portaveus

Ordre del dia:

1.    Aprovació de les actes de les sessions de 7 i 19 de març de 2019.
2.    Deliberació i consulta dels assumptes de l'ordre del dia de la sessió plenària:

 1. Donar compte i ratificació de decrets de presidència.
 2. Donar comptes de decrets de gerència.
 3. Donar compte de l'informe de morositat i període mig de pagament a proveïdors any 2018.
 4. Donar compte del decret de presidència número 145/2019 d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2018.
 5. Donar compte de l'informe de la intervenció sobre les resolucions adoptades contràries als reparaments i dels comptes justificatius de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar, realitzats durant   l'exercici 2018.
 6. Acord de retribució al 100% des del primer dia de la Incapacitat Laboral Temporal per contingències comunes pel personal laboral al servei del Consell Comarcal del Segrià.
 7. Aprovació oferta pública d'ocupació 2019.
 8. Aprovació conveni de col·laboració de les entitats territorials per l'execució del Projecte Estratègic Espais Naturals de Ponent en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01)
 9. Proposta de designació de responsable dels contractes de recollida de residus sistema Illes i sistema Porta a Porta.
 10. Acord d'aixecament objecció informe d'intervenció núm.76/2019.
 11. Aprovació de la pròrroga del contracte de servei de teleassitència.
 12. Acord d'aprovació del conveni entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments d'encàrrec de gestió del servei escolar de menjador al centre.                                                                                    
 13. Proposta d'acord d'incoació d'expedient d'imposició de sancions: Servei Transport Escolar, lot 19, Autocars Ravigo, SL.
 14. Proposta d'acord d'incoació d'expedient d'imposició de sancions: Servei Menjador Escolar, Alessa Catering, SAU.
 15. Aprovació de les bases per a la concessió d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufrgats amb fons públics per al curs 2019-2020.

3.    Informes de Presidència.
4.   Assumptes d'urgència.
5.   Precs i preguntes.