Programa Treball i Formació - Línia DONA

ORDRE:

ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).

CONVOCATÒRIA:

RESOLUCIÓ EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA) (ref. BDNS 641046).

OBJECTE:

Aquest programa té per objectiu facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals i si escau, la formació professionalitzadora o d’adquisició de competències bàsiques i l’actuació d’acompanyament a les persones participants.

COL·LECTIU BENEFICIARI:

Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), en situació de violència masclista.

Tenen caràcter preferent, les dones que siguin mares de famílies monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.

Dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació. Es prioritzen les dones de famílies monoparentals, les dones de 45 anys o més i les dones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

NÚMERO DE CONTRACTES:

Línia DONA: 5