Descripció

L’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Segrià és el departament delegat de promocionar la cultura a la comarca, a partir de diferents accions de diagnòstic, planificació, coordinació o projecció.

Les competències del departament recauen, a grans trets, en oferir suport tècnic als ajuntaments, per una banda, i en dedicar un ventall d’oferta cultural per altra.

Tot això a partir de la sincronia entre les agrupacions culturals, agents institucionals, empresarials i personals, on es manté una capacitat canalitzadora i vertebradora.

La competència del Consell Comarcal del Segrià per a la promoció cultural, justifica la seua actuació estratègica al voltant de quatre eixos, a partir dels quals es desenvolupen els programes i les estratègies per a la promoció i el desenvolupament cultural a la nostra comarca:

 1. Suport i coordinació amb els ajuntaments de la comarca
  • Suport i adequació en la realització d’activitats i esdeveniments culturals.
  • Promoció per la contractació dels recursos culturals de la nostra comarca.
  • Tràmits per a la catalogació de béns culturals d’interès local.
  • Suport i promoció per l’edició de documentació d’àmbit local i comarcal.
  • Informació i suport en la gestió de línies d’ajut.
 2. Oferta cultural des de la Comissió de Cultura
  • Oferta anual d’activitats culturals
  • Promoció dels recursos culturals de la comarca a partir de l’acompliment de diferents instruments de subvenció, promoció i difusió.
  • Actualització del cens cultural de la comarca.
 3. Coordinació amb els diferents ens culturals de la comarca
  • Atenció de les necessitats dels diferents ens culturals existents a la comarca.
  • Promoció i suport en la participació d’esdeveniments i manifestacions culturals en el ventall de possibilitats d’actuació i promoció que es presentin.
  • Impuls per a creació de noves manifestacions culturals.
 4. Conveni amb altres agents empresarials, institucionals i personals
  • Concert en el suport tècnic, econòmic i d’infraestructura amb altres agents institucionals, empresarials i personals.