Palau de Montcada

Municipi: 
Seròs

Actualment habitatge. Però havia estat quartel de la guàrdia civil, manté la façana i l'escala senyorial.