Servei d'Ajut a Domicili

Descripció

Conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d'integració social o manca d'autonomia personal. El servei d'ajuda a domicili podrà complementar-se amb altres modalitats d'atenció.

Objecte

Promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

Funcions

 • Atenció personal.
 • Ajuda a la llar.
 • Suport social i familiar.
 • Relació amb l'entorn.
 • Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

Destinataris

Persones i/o famílies que es trobin en una situació de risc social i/o dependència.

L'equip

Està integrat per treballador/a social, treballador/a familiar, assistent d'atenció domiciliària, auxiliar de la llar i, si s'escau, altres professionals dels serveis socials, d'acord amb la normativa reguladora del servei.

Criteris d'accés

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents:

 • l'acreditació de la situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària i, també, d'acord amb la normativa específica del servei;
 • si és el cas, l'acreditació de la situació de dependència, per mitjà de la resolució emesa per l'òrgan de valoració corresponent, d'acord amb el Reial Decret 504/2007, de 20 d'abril;
 • si és el cas, el requisit de residència establert en la Llei 39/2006, de 14 de desembre;
 • per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades;
 • si és el cas, l'abonament del preu públic, d'acord amb la normativa tributària;
 • la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Com accedir-hi?

Mitjançant els professionals que integren els serveis bàsics d'atenció social del Consell Comarcal del Segrià.

Normativa

Reglament SAD del Consell Comarcal del Segrià.