Ciutadania i Immigració

Definició

És un servei  de  gestió del  fet  migratori  i de les polítiques  de  diversitat , per tal de  desenvolupar l’acollida  i la  cohesió social en els  ens locals.

Objecte

L’acollida   dels nouvinguts i les  nouvingudes  a  la  societat catalana,  promocionant  la  seva  integració  en  igualtat  d’oportunitats  i d’obligacions.

Funcions

  • Assessorament  i col·laboració amb Serveis Bàsics d’Atenció Social sobre  temes  relacionats  amb  població immigrant.
  • Orientació laboral i assessorament  jurídic .
  • Millora de la  capacitat individual de les persones  immigrades, mitjançant programes  d’alfabetització, coneixement  de la  llengua, sessions  socio-culturals.
  • Suport  i col·laboració amb els municipis en   la  gestió del fet  migratori.(Campanyes  de   sensibilització)
  • Servei de  traductors i  intèrprets.

Destinataris

Tota  la  població  de la  comarca del Segrià  exceptuant Lleida  capital.

L’Equip

Equip  format per 1 tècnica  d’immigració  i 1  agent d’acollida

Com  accedir

  • Serveis Bàsics d’Atenció Social
  • Ajuntaments

Normativa

Nivell  autonòmic:

 Llei 10/2010 del  7 de  maig, d’acollida de les persones  immigrades i de les  retornades  a  Catalunya.

Nivell estatal:

Real Decreto 557/2011, de  20 de  abril, por el que se aprueba el Reglamento de la  Ley  Orgànica 4/2000, sobre derechos  y libertades de los  extranjeros  en  España y su integración social, tras  su reforma por Ley Orgànica 2/2009.