JUSTIFICACIO SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES I ACTUACIONS D’ATENCIÓ A LES PERSONES SENSE LLAR, TEMPORERS, DURANT LA CAMPANYA DE LA FRUITA EN RELACIO AMB L’IMPACTE SOCIAL DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 DURANT L’EXERCICI 2021

El termini de justificació serà de l'1 al 15 de gener de 2022 i s'ha de presentar la documentació prevista en la clàusula 10 de les bases reguladores:

Per l’acreditació del pagament de les despeses (annex II Compte Justificatiu), caldrà aportar les corresponents factures de les despeses realitzades, aquestes hauran d’anar a nom del beneficiari.
Si s’escau, una declaració responsable on es detallin els ingressos propis i aliens, ja siguin públics o privats, que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i de la seua procedència.
En el supòsit de justificar despeses de personal adscrit a les activitats subvencionables, caldrà aportar una relació nominal de treballadors, salaris i despeses de la seguretat social, així com els justificants de pagament d’aquestes despeses.