Dependència

Llei de Dependència

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, va entrar en vigor l'1 de gener de 2007. Tot i que es tracta d'una norma estatal, el desplegament és competència de les comunitats autònomes.

Dependència

Es la necessitat d’ajuda que té una persona , que per raons derivades de l’edat, malaltia o discapacitat, i lligades  a la falta d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial no  podem  realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.