Servei de Transport Adaptat

Definició

És un servei de transport regular, adaptat a persones amb mobilitat reduïda important que es desplacen des de qualsevol municipi de la comarca a centres d'atenció especialitzada educativa davant la impossibilitat de fer-ho a través d'un línea regular de transport degut a les seves limitacions.

Objectius

  • Cobrir les necessitats de desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda important.
  • Contribuir a la seva integració amb l'assistència als centres.
  • Facilitar l'assistència als altres serveis especialitzats per tal de millorar el seu desenvolupament.

Funcions

  • Transport "porta a porta".
  • Regularitat del servei.

Destinataris

Persones amb mobilitat reduïda important i disminuïdes.

Criteris d'accés

Per accedir al servei de transport adaptat es tindrà en compte la seva dependència funcional, el suport familiar i la necessitat d'assistència al centre especial i per la gratuïtat del servei la situació econòmica de la família, sempre d'acord amb l'ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei.

Tanmateix per accedir a l'ajuda econòmica puntual caldrà una valoració de la situació per part del professional responsable del municipi.

Com accedir-hi

Adreçar-se al treballador social d'atenció primària del seu municipi.