Sol·licitud del Servei de Transport Adaptat 2023

Termini de presentació de les solꞏlicituds: des del 7 d'agost de 2023 fins el dia 15 d’octubre de 2023, ambdòs inclosos

Cal fer la presentació a través de la seu electrònica, a la qual es pot accedir des de l’enllaç següent:  Tràmit seu electrònica

Documentació a aportar:

Persona física:  Model sol·licitud individual

 • DNI de la persona beneficiària i /o representat legal.
 • Certificat de discapacitat que especifiqui grau de discapacitat i de mobilitat expedit per la Generalitat de Catalunya i/o barem d’acompanyament. En el seu defecte, fotocòpia de la solꞏlicitud registrada de reconeixement del grau de la discapacitat.
 • Certificat o volant d’empadronament.
 • Certificat del centre on assisteix (model normalitzat 1.1).  Model certificat assistència
 • Full de domiciliació bancària. (model normalitzat 1.2). Model de domiciliació bancària
 • Justificació de la distància del domicili al centre on assisteix: Fitxa de Google Maps (o similar) que reflecteixi l’itinerari més curt i/o via principal. 

Entitats que realitzin transport adaptat colꞏlectiu: Model sol·licitud col·lectiva

 • Fotocòpia compulsada del NIF.
 • Fotocòpia compulsada de les escriptures o estatuts de l’entitat.
 • La inscripció en el Registre d’entitats, de serveis i d’establiments socials del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
 • DNI del representant legal, juntament amb còpia de l’acta de nomenament.
 • Certificat d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social.
 • Full de domiciliació bancària (model normalitzat 1.2). Model de domiciliació bancària
 • No és necessari aportar aquesta documentació en cas que l’entitat ja l’hagi presentada anteriorment al Consell Comarcal, sempre que no hagi experimentat cap modificació.
 • Model ruta col·lectiva