Servei d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (SEAIA)

Definició

És un servei social especialitzat que es dedica a la valoració, actuació i atenció d'infants en risc o en situació de desemparament, així com el seguiment i tractament de les seves famílies.

Objecte

La promoció del benestar personal i social dels infants i els adolescents i de les actuacions de prevenció, atenció, protecció i participació dirigides a aquestes persones a fe de garantir l'exercici de llur drets, l'assumpció de llurs responsabilitats i l'assoliment de llur desenvolupament integral.

Funcions

  • Assessorament i col·laboració amb els Serveis Bàsics d'Atenció Social sobre temes relacionats amb infància en risc social.
  • Estudi i diagnòstic, investigació i valoració dels casos derivats pels Serveis Socials Bàsics DGAIA o altres agents del sistema de la xarxa especialitzada.
  • Seguiment i tractament, acció i efecte de vetllar per  l'obtenció i/o consolidació d'uns resultats ja obtinguts mitjançant suport, orientació, assessorament i altres intervencions.
  • Tractament, conjunt d'intervencions que tenen com a finalitat la modificació de la dinàmica familiar i/o capacitats parentals.
  • Intervenció preferent, actuació en aquells casos en que estigui en perill la vida, integritat física o psíquica de l'infant i/o adolescent.

Destinataris

Infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves famílies que es trobin dins les comarques Segrià i La Noguera, exceptuant Lleida ciutat.

L'equip

Equip multidisciplinar format per 2 psicòlogues, 1 pedagoga, 1 treballadora social i una educadora social, de funcionament interdisciplinar.

Com accedir

  • Serveis Bàsics d'Atenció Social
  • Servei Territorial a Lleida d'Atenció a la Infància i Adolescència

Normativa

Llei 14/2010 del 27 de maig dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l'Adolescència i demés normativa desplegada a partir d'aquesta.